Notícies

15 de Novembre de 2022

CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA D’ACCIONISTES DE BIOQUIM, SA

Per acord del Consell d’Administració de BIOQUIM, SA, (en endavant, la Societat) de data 15 de novembre de 2022, es convoca la Junta General Extraordinària d’Accionistes de la Societat que es celebrarà en primera convocatòria el dia 15 de desembre de 2022 a las 11 hores, en el domicili social de la companyia, C/ Alemanya, número 1, Polígon Industrial Pla de Llerona, 08520 Les Franqueses del Vallès, i en el mateix lloc i a la mateixa hora del dia següent, 16 de desembre de 2022, si fos necessari, en segona convocatòria, amb el següent,

ORDRE DEL DIA

Primer.- Examen i, en el seu cas, aprovació dels Comptes Anuals corresponents a l’exercici social tancat a 31 de desembre de 2021.

Segon.- Aplicació del resultat de l’acord amb els comptes anuals finalment aprovats.

Tercer.- Examen i aprovació, en el seu cas, de la gestió de l’òrgan d’administració.

Quart.- Autorització per la venta d’accions en autorcartera equivalent al 5% del capital social a la societat BIOQUIM, SA.

Cinquè.- Modificació de l’article 7 del Estatus Socials de Bioquim, SA, en relació al dret preferent de tanteig dels socis per l’adquisició d’accions.

Sisè.- Proposta de reducció del capital a l’objecte de restablir l’equilibri patrimonial derivat de l’adquisició de les accions en autocartera.

Setè.- Delegació de facultats en relació als acords anteriors.

Vuitè.- Precs i preguntes.

Novè.- Redacció, lectura i aprovació, el seu cas, de l’Acta de la reunió.

D’acord amb l’establert a l’article 272.2 de la Llei de Societats de Capital, a partir de la convocatòria de la Junta, qualsevol soci podrà obtenir de la Societat, de forma immediata i gratuïta, els documents relatius als Comptes Anuals que han de ser sotmesos a la aprovació, així com del informe de gestió.